Lärande och trivsel i trygg skolmiljö 


 1. Skolan utvecklingsmiljö handlar om lärmiljö och studieresultat, men också om komplicerad sociala processer. Att lära i en trygg miljö är ett behov och en rättighet för alla. Forskning visar att skolan kan skapa sina egna problem genom förhållningsätt, pedagogik och organisation.

   

  Men mobbningen i skolan säger oss också något om hur ”samhället lever i de unga” och att mobbningen måste förstås som en del av ett större sammanhang. Skolan är en ”förminskad utgåva” av världen utanför skolan. Olika antimobbningsstrategier kan vara mindre betydelsefulla än pedagogikens och skolmiljöns generella kvaliteter.

   

  Det är bättre att använda tid och resurser på de insatser som förbättrar lärmiljön – alltså använda de resurser skolor faktisk har i form av lärare och skolledares pedagogisk och didaktisk kompetens och elevhälsans sociala och psykologiska kompetens. Ett målmedvetet och gemensamt arbete för en skolmiljö med trygghet, trivsel och lärande som ledstjärnor för lär- och skolmiljön är vår utgångspunkt.


  Ur programmet:

   

  Ø Myter och fakta om mobbning! (förhållningssätt och forskningsresultat)
  Ø Mobbning som fenomen? (teoretiska förklaringsmodeller och dess relevans)
  Ø Vilket är mobbningen pris? (kort - och långsiktiga effekter)
  Ø Är mobbning en del av ett större problemområde? (nya begrepp och perspektiv)
  Ø Hur kan goda lärmiljöer stödja ett gott lärande och en positiv social utvecklig, trivsel och hälsa? (förhållningssätt, metoder och strategier)
  Ø Hur komma igång på bäst sätt och vilka hinder finns? (skolors egna erfarenheter)

   

  Kontaktperson: roger@ellmin.se

   


  Fil.dr, leg. psykolog Roger Ellmin har mer än 30 års erfarenhet som praktiker, föreläsare och forskare av arbetet mot kränkningar, trakasserier, mobbning och våld i alla former. En forskande praktiker och en praktisk forskare som strävar att göra vetenskapen begriplig med fokus på en begriplighet som också har praktisk betydelse för skolans aktörer.
  Böcker/artiklar av Roger Ellmin: Att arbeta med konflikter i skolan, Liber, 1982. Om konflikter i skolan. Värld & vardag, nr 3 – 1984. • Samspel och närhet. Den hälsosamma skolan nr 31, 1985. • Att hantera konflikter i skolan. Liber, 1985 • Mobbning på jobbet – om skolmiljö och vuxensamspel I Skolan en arbetsmiljö för alla. Arbetarskyddsstyrelsen, H 192, 1992. • Läraryrkets tillfredsställelse och påfrestning. Utbildningsförlaget 1988. • Om våldet i skolan . KRUT nr 47, 1987. • Om psykisk och fysisk aggressivitet i skolan. Psykologiska Institutionen. Stockholms Universitet. 1987. Utbildningsförlaget, 1988. • Mobbning – om skolmiljö och samspel. I Skolhälso - vård nr 1, 1995/1996. • Konflikthantering hantering i skolan – etik, moral och kreativitet. Skolvärlden nr 15/1999. • Konflikthanterig i skolan – den andra baskunskapen. Natur & Kultur, 2008. • Elevens lärande – att erbjuda möjligheter. Liber, 2011. • LITA- Lärande I Trygg Arbetsmiljö – effektiva förhållnings- och arbetssätt mot kränkande behandling, mobbning och våld. • Ellmin & Ellmin, 2011. Vetenskaplig granskning av studien "Hot och våld i skolan" för Arbetsmiljöverket, 2011. Skolans solsida och bakgård – om skolan som arena för trygghet eller kränkningar (under arbete)

   

 

 

Se även:
Den goda skolan - att göra skillnad och erbjuda möjligheter
 


 

 

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se