1. Bedömning av och för lärande

  2. Insikten om att betyg och prov inte är allt har ökat. Vad som krävs är inte mer summativt mätande, utan en bättre balans mellan summativ och formativ bedömning. Undervisning är inte bara att undervisa faktakunskaper utan också undervisa om hur man förvärvar olika typer av kunskap, dvs. att lära eleverna att lära. Det finns alltid plats för förbättringar, styrkor kan utvecklas mer och svagheter kan tacklas bättre och alla elever kan lära mer.
  3. Förbättringar kan göras kring elevernas ansvar för sitt lärande, hur de tänker kring sitt lärande, förmågan att sätta mål., organisera lärandet och utveckla sin självvärderingsförmåga och sist men inte minst arbeta med sina attityder till lärandet. Den goda skolan och det goda lärandet bygger på lärare och elever vardagliga samtal om skolarbetets syfte, genomförande och resultat.
  4. Detta är ett framgångsrikt sätt att arbeta systematisk för att förbättra skolan som arbets-, lärande- och utvecklingsmiljön. Eleverna måste bli sedda, hörda och bekräftade av sina lärare och få hjälp att finna sig själva som lärande individer. Det handlar om en formativa bedömningen med lärare – elev samtal, effektiva feedback-processer, arbetet med portfolio och olika samtal som huvudinstrument.

  5. Ur innehållet: Att bygga upp elevernas självkänsla och identitet som lärande individ. Att göra eleven till huvudperson i sitt eget lärande. Det viktiga samspelet lärare och elev. Samtal för lärande. Betydelsen av feedback och effektiva feedback processer. Olika samtal kring mål, planering och resultat.

    För mer information kontakta oss - vi ger referenser, programförslag och offert på begäran.

    Kontaktperson: roger@ellmin.se

  6.  

Roger Ellmin är fil.dr i psykologi och leg. psykolog med lång erfarenhet som skolpsykolog, skolutvecklare, fortbildare och fristående skolforskare (mer info www.ellmin.se).

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se